Müteahhit

Müteahhit

Müteahhit, bir işi yapmayı taahüt eden, bir işin yapım sorumluluğunu üstlenen anlamına gelmektedir. Müteahhit kelimesi arapça kökenlidir. Özellikle inşaat işleri için kullanılan Müteahhit kelimesi inşaatın yapımını üstlenen kişi veya şirket anlamında kullanılır. Müteahhit firma terimi buradan gelmektedir. Müteahhitlik sözleşmesi ile müteahhitlik işinin kapsamı belirlenmektedir. Müteahhitlik yapabilmek için müteahhitlik belgesine sahip olunmalıdır. Müteahhitler inşaat işi yaparlar.

Müteahhit Türkçe Sözlük Anlamı

 • (Hukuk) Taahüt eden, yükleyici
 • Başkası için yapı ve ticaretle ilgili bir işi yapmayı üstüne alan kimse, yüklenici, üstenci

Müteahhit Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler

Müteahhit türkçe dilindeki eş anlamlıları üstenci ve yüklenici kelimeleridir.

Müteahhit, üstenci sözlük anlamı

Başkasının bir yapı ya da ticaretle ilgili bir işini, giderlerinin ödenmesi ve belli bir kazanç karşılığında, yapmayı üstüne alan, yapan kimse.

Müteahhit, yüklenici sözlük anlamı

Yapım ya da ticaretle ilgili bir işi başkası adına yapmayı üstüne alan kimse.

Müteahhit İngilizce Anlamı

Müteahhit kelimesinin ingilizce karşılığı “contractor” kelimesi olup anlamı ingilizce de “A person or company that arranges to supply materials or workers for building or for moving goods.” olarak tanımlanmıştır.

Müteahhit İngilizce Eş Anlamı

contractor, building contractor, builder, purveyor, entrepreneur

Müteahhit Kimdir?

Müteahhit, inşaat işlerini yapmak üzere bir iş veren, şahıs veya resmi idare ile sözleşme yapan kişidir.

Müteahhit kime denir?

Müteahhit Nedir? Müteahhit kavramı daha çok inşaatı yapan özel veya kurumsal kişi veya kişilerle bağdaştırılmakla birlikte kelime anlamı olarak, sözleşme ile üzerine görev aldığı işi veya projeyi gerekli yöntemle bitirme sorumluluğu alan kişiye verilen isimdir.

Müteahhit Ne Yapar ?

Müteahhitler tüm yapı işlerini yapabilirler. Özel ve Resmi kurum ve idarelere ait ihalelere katılarak yapım işlerini üstlenebilirler. Resmi işleri üstlenebilecek mütaahhit firmaların yeterlilikleri ihale dökümanında belirtilir. Yeterliliklerde iş bitirmeleri, şirketin bilançosu, makine ekipman parkuru, ceza alıp almadığı, teminat miktarları dikkate alınır.

Müteahhitlik Belgesi Nedir ?

Müteahhit belgesi olmadan Türkiye mevzuatına göre resmi olarak Müteahhitlik yapmak mümkün değildir. Müteahhitlik belgesi mevzuatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca düzenlenir ve yürütülür.

Farklı ülkeler Müteahhitlik için farklı mevzuatlar uygularlar.

Mevzuata göre;

Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi, her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması esastır.

Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m2 yi geçmeyen yapıların, yapı müteahhitliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı sahibince üstlenmek kaydıyla, ayrıca müteahhit ve şantiye şefi bulunması şartı aranmaz. Ancak sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici olarak yetki belgesi numarası verilir.

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi için İstenen Belgeler

Çevre şehircilik bakanlığı farklı nitelikte müteahhitlik belgeleri vermektedir. Niteliklere göre belge için istenen evraklar farklılık göstermektedir.

 1. Geçici müteahhitlik belgesi
 2. Gerçek Kişiler için verilen müteahhitlik belgesi
 3. Şirketler için verilen müteahhitlik belgesi
 4. Adi ortaklıklar için verilen müteahhitlik belgesi
 5. Yapı Kooperatifleri için verilen müteahhitlik belgesi

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK İÇİN:

(İnşaat tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam inşaat alanı 500 m2  aşmayacak şekilde ise)

 • Kimlik Fotokopisi
 • Başvuru Formu. (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
 • Tapu Fotokopisi
 • Tapunun hisseli olması durumunda noter onaylı muvafakatname.
 • Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Bilgilendirme. (Müdürlüğümüzden alınabilir)
 • Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 850.00 TL yatırılacaktır.] 
 • Sahibi olduğunuz tapu belgenizle ilişkili 6306 sayılı Afet Riski (Kentsel Dönüşüm) Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Kanunu veya 5543 sayılı İskan Kanunundan faydalanabileceğinizi belirten  resmi belgenizin olması durumunda geçici müteahhitlik ücretinden muaf tutulmaktasınız.

GERÇEK KİŞİ İÇİN:

 • Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
 • Kimlik Fotokopisi
 • Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2019 yılı içinde alınmış olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.500 TL yatırılacaktır.]

ŞİRKETLER İÇİN:

 • Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.) 
 • Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2019 yılı içinde alınmış olacak.
 • Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi
 • Şirketin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
 • Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ( aslı veya aslı gibidir onaylı sureti )
 • Son ortaklık pay durumunu gösterir gazete (aslı veya aslı gibidir onaylı sureti)
 • Ortakların Kimlik Fotokopileri
 • Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.500 TL yatırılacaktır.] 

ADİ ORTAKLIK İÇİN:

 • Kişilerin Kimlik Fotokopileri
 • Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
 • İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge. 
 • Adi ortaklık sözleşmesi aslı veya noter onaylı sureti
 • Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra bölümünden alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.500 TL yatırılacaktır.] 
 • Adi ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.

YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN:

 • Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak, Yapı Kooperatifini Temsile Yetkili En Az iki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalanacak.)
 • Yapı Kooperatifinin Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı). 2019 yılı içinde alınmış olacak.
 • Yapı Kooperatifinin Vergi Levhası Fotokopisi
 • Yapı Kooperatifinin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
 • Yapı Kooperatifinin Kendi Yapılarının Müteahhitliğini Üstlenmeye Yetkili Olduğunu Gösterir Genel Kurul Kararı veya Kararın Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
 • Kooperatif Binalarının İnşa Edileceği Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olması Halinde Tapu Senedi; Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmaması Halinde Arsa Sahibi İle Yapılmış Noter Onaylı Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
 • Yapı Ruhsatı Düzenlenecek Kooperatif Binasına İlişkin İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Temsile Yetkili En Az İki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalı “Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu” (İlgili Kısmı Doldurulup İmzalanacak; Müracaattan Sonra Sistem Kaydı İçin Müdürlüğümüzce Hazırlanacak İkinci Formunda İmzalanması Gerekmektedir.) 
 • Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kimlik Fotokopileri
 • Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
 • Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.000 TL yatırılacaktır.] 

Müteahhit Sorumluluğu ve Görevleri

 • Yapı müteahhidi, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmaktan sorumludur.
 • 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda öngörülen iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için, gerekli her türlü tedbiri almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek, uygulamak ve uygulatmaktan sorumludur.
 • İnşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır.
 • Yapı müteahhidinin yapım işine dair görevi, yapım sözleşmesi ile başlayıp yapı kullanma izin belgesinin alınması ile son bulur.
 • Yapı müteahhidi, yapı sahibi ile yapım sözleşmesi yapmakla yükümlüdür.

Müteahhit Olmak

18 yaşını doldurmuş herkes müteahhitlik yasağı taşımadığı sürece bakanlık izni alarak müteahhitlik yapabilir.

Müteahhitler arsa sahiplerinden, devlet kurumlarından, kuruluşlardan, derneklerden, inşaat işi yaptırmak isteyen kişi ve şirketlerden, uluslar arası fonlardan ihalelere teklif vermek suretiyle iş alabilirler.

İş alabilmek için ihale şartlarının karşılanması gerekir.

Müteahhit Seçiminde Nelere Dikkat Edilir ?

 • Müteahhitin mali durumu bilinmelidir, teminat talep edilmelidir.
 • Sözleşmeyi tek taraflı kendi şartlarını gözetecek şekilde düzenleyen müteahhitlerle çalışılmamalıdır. Sözleşme mal sahibi ile birlikte hazırlanmalı, mahal listesi, pay dağılımı, proje malzemeleri, şartlar ve hükümler eksiksiz olarak şartnamede yer almalıdır. Teslim süresi ve cezai şartlar sözleşmede belirtilmelidir
 • Daha önceki iş teslimatları incelenmeli, işi teslim alan kişiler ve mal sahipleri ile konuşularak müteahhit hakkında bilgi alınmalıdır.
 • İşini yarıda ve eksik bırakan müteahhitlere iş verilmemelidir.
 • Alt yüklenici ve çalışanlarına eksik ödeme yapan veya maduriyet yaşatan müteahhittiler sizin işinizede zarar verirler.
 • İş güvenliğine önem vermeyen müteahhitlerle çalışılmamalıdır.
 • Kalitesiz inşaat malzemeleri, işçilik kullanan, kalifiye teknik personel çalıştırmayan müteahhitle çalışılmamalıdır. Kalitesiz yapılan işin tamiratı çoğunlukla ilk yapım maliyetinin üstünde olacaktır, kusurlar garanti süresi sonrasında dahi kendini gösterecektir. Bir binanın 30 yıldan fazla süre kullanılacağını unutmayalım. Kaliteli inşaat yapan müteaahitleri tercih ediniz.
 • Ceza almış müteahhitle çalışılmamadır.
 • Kaçak veya imara aykırı işler yapan müteahhitlerle çalışılmamalıdır.
 • Kentsel dönüşüm işleriniz için kentsel dönüşümde uzmanlaşmış müteahhitleri tercih ediniz.
 • Eğitimli müteahhitleri tercih ediniz. İnşaat mühendisi, Mimarlık diploması olup olmadığını veya bu diplomaya sahip tam zamanlı personel çalıştırıp çalıştırmadığını öğreniniz.

Müteahhitlik Sözleşmesi

Müteahhitlik sözleşmesi, arsa sahibi ile Müteahhit arasında yapılan sözleşmedir.

Müteahhitlik Sözleşmesi içerisinde; işin tanımı, işin kapsamı, arsa ve yapı bilgileri, ödeme hususları, kat karşılığı işler için bölümlendirme esasları, paylaşım oranları, kullanılacak malzeme niteliği veya markası, geçici ve kesin kabul şartları, cezai yaptırımlar, işin süresi gibi hususlara yer verilir.

Müteahhitlik Sözleşmesi Çeşitleri

Müteahhitlik sözleşmesi, kat karşılığı, anahtar teslim götürü bedel, satış ortaklığı, kar paylaşımlı, birim fiyatlı olmak üzere farklı şekilde olabilir.

Müteahhitlik sözleşmesi nedir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, diğer bir deyişle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesisözleşme konusu gayrimenkul (arsa) sahibinin, arsanın belli bir payını müteahhite (yükleniciye) devretmesi, müteahhitinde bunun karşılığında söz konusu arsa üzerine inşa ettiği belli sayıda bağımsız bölümleri arsa sahibine teslim edeceğini beyan ettiği sözleşmedir.

Müteahhit Maaşları, Müteahhit Kazancı, Müteahhit Oranı?

Müteahhitlik maaşından söz etmek mümkün değildir. Müteahhitler iş verenler ve arsa sahipleri ile farklı şekillerde anlaşma yaparlar.

Anlaşmaya göre Müteahhitlik kar oranları değişebilmektedir. Kar oranları genellikle işin zorluğu, bina sınıfı, malzeme niteliği, proje süresi, sermaye ihtiyacı, satış süresi, proje getirisi, geri dönüş süreleri, proje büyüklüğü, yapı maliyeti, yıllık enflasyon göz önünde bulundurularak düzenlenir.

Müteahhitlik işleri sözleşmeleri genellikle 3-5 yıllık süreler için düzenlenir. Normal bir yapım işi 3 yıldan kısa süreli sözleşmelendirilmemelidir. Müteahhitlik Yapım işleri projelendirme, ruhsat , finansman bulma, ihale ve ön hazırlık süreci minimum 6 ay sürmektedir. Yapım ve teslim süresi 2 ila 3 yıl arasındadır. Proje boyutuna göre bu süre değişebilmekle birlikte bu süreleri aşan projelerde proje etaplara bölünmelidir. Proje satış süreci projelendirme itibari ile 3 ila 8 yıl arasında değişmektedir. Garanti süresi genellikle 10 ila 20 yıl aralığındadır. Finansman modeli bu süreler gözetilerek hesaplanmalıdır.

Müteaahhit karı teknik kadro, malzeme, işçilik, taşeron, makine ekipman seçimi, finansman durumu, yapılan pazarlama miktarı, arsa seçimi, proje kalitesi, ekonomik durum, piyasa şartları, alım gücü, arz talep durumu, satış hızına göre değişkenlik gösterir.

Müteahhitlik Sermayesi

Müteahhitlik sermaye bulma ve yönetme sanatıdır diyebiliriz. Bir yapım projesi sermaye şartları sağlanmadan başlanmamalıdır. Bu sermayenin büyüklüğü projenin boyutuna, süresine, niteliğine göre değişmektedir.

Müteahhitler işlerini kendi öz sermayeleriyle yapabileceği gibi genellikle dışarıdan kaynak bulmayı tercih etmektedirler. Müteahhitlik Sermayesi; iş verenden, proje ortaklarından, proje satışlarından, fonlardan, devlet kurumlarından, bankalardan kredi karşılığı, teminat karşılığı sermaye temin edilebilir.

Müteahhitlik Kredisi

Müteahhitlik Kredisi, inşaat kredisi, kentsel dönüşüm kredisi adı altında bankaların çeşitli kredi imkanları bulunmaktadır. Müteahhitlik sözleşmesi karşılığı hemen hemen her banka kredi vermektedir.

Müteahhit ile ilgili merak edilenler

İnternet araştırmalarına bakıldığında Müteahhitle ilgili; müteahhit maaşları, müteahhit kazancı, , müteaahhit karı, müteahhit olmak, müteahhit ne yapar, müteahhit ingilizce, müteahhit tdk, müteahhit sorumluluğu, müteahhit sözleşmesi, müteahhit belgesi aramalarına yoğun ilgi olduğu görülmektedir. Yazımızda Müteahhit ile ilgili merak edilen konularla ilgili bilgiler paylaşmaya çalıştık.

Müteahhit kimdir ne iş yapar?

Müteahhit, inşaat yapımında bulunan inşaat mühendisi aracılığı ile yapılan projeyi inşa etmek için usta, malzeme ve işçi siparişi verebilen, bu projeleri hayata geçirerek inşaat alanında bütün sorumlulukları üstlenen kişilere denmektedir.

Müteahhit firma ne demek?

Müteahhit (Yüklenici), projeyi üstüne alan ve taahhüt ettiği işi yapacağının sözünü yasal olarak sözünü veren kişi, kurum veya kuruluştur. Müteahhityüklenici, üstlenici, başkası için yapı müteahhit ve ticaretle ilgili bir işi yapmayı üstüne alan kimse yüklenici, üstlenici anlamına gelmektedir.

Müteahhit nasıl yazılır?

TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazılışı “müteahhit” şeklindedir. TDK sözlüğe göre müteahhit kelimesi “Yüklenici” anlamına gelmektedir.

Müteahhit olmak için ne yapmak gerekir?

Müteahhitlik Belgesi için Gerekli Evraklar

 1. Müteahhitlik belgesi istediğinize dair bir dilekçe.
 2. Kayıtlı olunan oda sicil kaydı (aslı ve fotokopisi)
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 4. Banka dekontunun aslı

Müteahhit binadan ne kadar sorumlu?

Müteahhit, arsa sahibi ile imzaladığı kat karşılığı sözleşmesi kapsamında kendine ait bağımsız bölümleri satma yetkisi oluyor. Müteahhit yaptığı binadan 5 yıl boyunca sorumlu tutulabiliyor. Sattığı dairelerden de 5 yıl boyunca müteahhit sorumlu oluyor. Sorumluluk süreleri yapılan sözleşmelere göre değişebilmektedir.

Başlıca Büyük Uluslararası Türk Müteahhitlik Firmaları

Türk şirketlerinin yurt dışında yaptıkları inşaat işleri baz alınarak enr.com verisi ile oluşturulmuş Büyük Uluslararası Türk Müteahhitlik Firmaları listesidir.

 Firma AdıSıralama 201920182017201620152014
1RÖNESANS İNŞAAT333638443753
2LİMAK İNŞAAT676885135145163
3TEKFEN İNŞAAT699811211890101
4TAV TEPE AKFEN717076818283
5YAPI MERKEZİ İNŞAAT77827893111127
6ANT YAPI8786868692107
7ENKA İNŞAAT927972796552
8ALSİM ALARKO10510179184162
9GAMA ENDÜSTRİ118108162155133206
10ÇALIK ENERJİ11910411010189157
11MAPA İNŞAAT126119109133177172
12GÜLERMAK AĞIR SANAYİ127171208
13NUROL İNŞAAT128154151148139179
14ONUR TAAHHÜT131147140151158138
15DOĞUŞ İNŞAAT135124128146179224
16IC İÇTAŞ İNŞAAT139165175182121103
17YÜKSEL İNŞAAT142131134121123132
18KUZU TOPLU KONUT147142130141151
19DEKİNSAN GRUP148164225
20KOLİN İNŞAAT151180224246240219
21ESTA İNŞAAT156159168174
22TACA İNŞAAT159
23YENİGÜN İNŞAAT163205206226205212
24ESER TAAHHÜT164150158173164176
25KAYI İNŞAAT168166167169159169
26AD KONUT INSAAT170
27GAP İNŞAAT1727392137
28ANEL ELEKTRİK175176200231
29AE ARMA ELEKTROPANÇ176156190222229
30STFA İNŞAAT179170165158192
31TEPE İNŞAAT184153166248217
32SUMMA TURİZM188226194195200187
33GÜRBAĞ İNŞAAT190189216223
34NATA İNŞAAT19310598116116
35İLK İNŞAAT203194156138107184
36CENGİZ İNŞAAT211225223184169146
37ÜSTAY YAPI216232
38KUR İNŞAAT217237
39POLAT YOL YAPI219228239
40ÖZKAR İNŞAAT222235
41ZAFER TAAHHÜT228231233224233
42BAYBURT GRUP229195196200183191
43MAKYOL İNŞAAT231209226
44M.B.D. İNŞAAT248247250
SEMBOL ULUSLARARASI YATIRIM116125157
SMK ULUSAL İNŞAAT179187206
METAG İNŞAAT183186217236200
GÜLSAN İNŞAAT –213154
DORÇE PREFABRİK –239233232
POLİMEKS İNŞAAT –42406285
UNIVERSAL ACARSAN SAĞLIK HİZMETLERİ –98
ASLAN YAPI –176193168194
CABA İNŞAAT –244
ATLAS YAPI –123
DİA ALTYAPI –147157161
TALEM YATIRIM –243214203
ÖZTÜRK HOLDİNG –18
ATLAS YAPI (AMERİKA OFİSİ) –123153
KONTEK İNŞAAT –209195
LOTUS MÜTEAHHİTLİK –230215
PREKONS İNŞAAT –242

Not: TAbloda yer alan sıralama bilgileri ENR resmi sitesinden alınmıştır.

Merak ettiğiniz konularla ilgili sorularını bize paylaşmanızı bekliyoruz. Yorum yapmanız dileğiyle.

Yazımız ilginizi çektiyse İnşaat Firmaları – İşe Alım – Çalışan Raporu 2018 yazımızı incelemenizi tavsiye ederim.

Etiketler

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu
Kapalı

Mail Grubuna Katıl
Join Newslater

Mail grubumuza başarı ile eklendiniz. You have successfully subscribed to the newsletter

Hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin. There was an error while trying to send your request. Please try again.

İnşaat Şantiye Yapı ve Proje, bu formda verdiğiniz bilgileri sizinle iletişim kurmak, güncellemeler ve pazarlama sağlamak için kullanacaktır. - We will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.