Müteahhit

Müteahhit

Müteahhit, bir işi yapmayı taahüt eden, bir işin yapım sorumluluğunu üstlenen anlamına gelmektedir. Müteahhit kelimesi arapça kökenlidir. Özellikle inşaat işleri için kullanılan Müteahhit kelimesi inşaatın yapımını üstlenen kişi veya şirket anlamında kullanılır. Müteahhit firma terimi buradan gelmektedir. Müteahhitlik sözleşmesi ile müteahhitlik işinin kapsamı belirlenmektedir. Müteahhitlik yapabilmek için müteahhitlik belgesine sahip olunmalıdır.

Müteahhit Türkçe Türkçe Sözlük Anlamı

  • (Hukuk) Taahüt eden, yükleyici
  • Başkası için yapı ve ticaretle ilgili bir işi yapmayı üstüne alan kimse, yüklenici, üstenci

Müteahhit Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler

Müteahhit türkçe dilindeki eş anlamlıları üstenci ve yüklenici kelimeleridir.

Müteahhit, üstenci sözlük anlamı

Başkasının bir yapı ya da ticaretle ilgili bir işini, giderlerinin ödenmesi ve belli bir kazanç karşılığında, yapmayı üstüne alan, yapan kimse.

Müteahhit, yüklenici sözlük anlamı

Yapım ya da ticaretle ilgili bir işi başkası adına yapmayı üstüne alan kimse.

Müteahhit İngilizce Anlamı

Müteahhit kelimesinin ingilizce karşılığı “contractor” kelimesi olup anlamı ingilizce de “A person or company that arranges to supply materials or workers for building or for moving goods.” olarak tanımlanmıştır.

Müteahhit İngilizce Eş Anlamı

contractor, building contractor, builder, purveyor, entrepreneur

Müteahhit Kimdir?

Müteahhit, inşaat işlerini yapmak üzere bir iş veren, şahıs veya resmi idare ile sözleşme yapan kişidir.

Müteahhit Ne Yapar ?

Müteahhitlik Belgesi

Müteahhit belgesi olmadan Türkiye mevzuatına göre resmi olarak Müteahhitlik yapmak mümkün değildir. Müteahhitlik belgesi mevzuatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca düzenlenir ve yürütülür.

Farklı ülkeler Müteahhitlik için farklı mevzuatlar uygularlar.

(1) Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi, her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması esastır.

(2) Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m2 yi geçmeyen yapıların, yapı müteahhitliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı sahibince üstlenmek kaydıyla, ayrıca müteahhit ve şantiye şefi bulunması şartı aranmaz. Ancak sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici olarak yetki belgesi numarası verilir.

YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

 GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK İÇİN: (İnşaat tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam inşaat alanı 500 m2  aşmayacak şekilde ise)

1-      Kimlik Fotokopisi

2-      Başvuru Formu. (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3-      Tapu Fotokopisi

4-      Tapunun hisseli olması durumunda noter onaylı muvafakatname.

5-      Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Bilgilendirme. (Müdürlüğümüzden alınabilir)

6-      Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 850.00 TL yatırılacaktır.]  (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.)

7-      Sahibi olduğunuz tapu belgenizle ilişkili 6306 sayılı Afet Riski (Kentsel Dönüşüm) Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Kanunu veya 5543 sayılı İskan Kanunundan faydalanabileceğinizi belirten  resmi belgenizin olması durumunda geçici müteahhitlik ücretinden muaf tutulmaktasınız.

GERÇEK KİŞİ İÇİN:

1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

2-      Kimlik Fotokopisi

3-      Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2019 yılı içinde alınmış olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır)

4-      Vergi Levhası Fotokopisi

5-      Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.500 TL yatırılacaktır.] (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

ŞİRKETLER İÇİN:

 1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)   

 2-      Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2019 yılı içinde alınmış olacak.

3-      Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi

4-      Şirketin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

5-      Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ( aslı veya aslı gibidir onaylı sureti )

6-      Son ortaklık pay durumunu gösterir gazete (aslı veya aslı gibidir onaylı sureti)

7-      Ortakların Kimlik Fotokopileri

8-      Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.500 TL yatırılacaktır.]  (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

ADİ ORTAKLIK İÇİN:

1-      Kişilerin Kimlik Fotokopileri

2-      Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3-      İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge. 

4-      Adi ortaklık sözleşmesi aslı veya noter onaylı sureti

5-      Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra bölümünden alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.500 TL yatırılacaktır.]  (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

6-      Adi ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.

YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN:

1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak, Yapı Kooperatifini Temsile Yetkili En Az iki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalanacak.)

2-      Yapı Kooperatifinin Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı). 2019 yılı içinde alınmış olacak.

3-      Yapı Kooperatifinin Vergi Levhası Fotokopisi

4-      Yapı Kooperatifinin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

5-      Yapı Kooperatifinin Kendi Yapılarının Müteahhitliğini Üstlenmeye Yetkili Olduğunu Gösterir Genel Kurul Kararı veya Kararın Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

6-      Kooperatif Binalarının İnşa Edileceği Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olması Halinde Tapu Senedi; Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmaması Halinde Arsa Sahibi İle Yapılmış Noter Onaylı Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

7-      Yapı Ruhsatı Düzenlenecek Kooperatif Binasına İlişkin İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Temsile Yetkili En Az İki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalı “Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu” (İlgili Kısmı Doldurulup İmzalanacak; Müracaattan Sonra Sistem Kaydı İçin Müdürlüğümüzce Hazırlanacak İkinci Formunda İmzalanması Gerekmektedir.) 

8-     Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kimlik Fotokopileri

9-     Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

10-   Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.000 TL yatırılacaktır.] (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

Müteahhit Sorumluluğu ve Görevleri

(3) Yapı müteahhidi, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmaktan sorumludur.

(4) Yapı müteahhidi, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda öngörülen iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için, gerekli her türlü tedbiri almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek, uygulamak ve uygulatmaktan sorumludur.

(5) Yapı müteahhidi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır.

(6) Yapı müteahhidinin yapım işine dair görevi, yapım sözleşmesi ile başlayıp yapı kullanma izin belgesinin alınması ile son bulur.

(7) (Değişik:RG-28/7/2017-30137) Yapı müteahhidi, yapı sahibi ile yapım sözleşmesi yapmakla yükümlüdür.

(8) Yapı sahibinin aynı zamanda yapı müteahhidi olma koşullarını taşıdığı hallerde, başka bir yapı müteahhidi ile sözleşme şartı aranmaz.

Müteahhit Olmak

18 yaşını doldurmuş herkes müteahhitlik yasağı taşımadığı sürece bakanlık izni alarak müteahhitlik yapabilir.

Müteahhitler arsa sahiplerinden, devlet kurumlarından, kuruluşlardan, derneklerden, inşaat işi yaptırmak isteyen kişi ve şirketlerden, uluslar arası fonlardan ihalelere teklif vermek suretiyle iş alabilirler.

İş alabilmek için ihale şartlarının karşılanması gerekir.

Müteahhitlik Sözleşmesi

Müteahhitlik sözleşmesi, arsa sahibi ile Müteahhit arasında yapılan sözleşmedir.

Müteahhitlik Sözleşmesi içerisinde; işin tanımı, işin kapsamı, arsa ve yapı bilgileri, ödeme hususları, kat karşılığı işler için bölümlendirme esasları, paylaşım oranları, kullanılacak malzeme niteliği veya markası, geçici ve kesin kabul şartları, cezai yaptırımlar, işin süresi gibi hususlara yer verilir.

Müteahhitlik sözleşmesi, kat karşılığı, anahtar teslim götürü bedel, satış ortaklığı, kar paylaşımlı, birim fiyatlı olmak üzere farklı şekilde olabilir.

Müteahhit Maaşları, Müteahhit Kazancı, Müteahhit Oranı?

Müteahhitlik maaşından söz etmek mümkün değildir. Müteahhitler iş verenler ve arsa sahipleri ile farklı şekillerde anlaşma yaparlar.

Anlaşmaya göre Müteahhitlik kar oranları değişebilmektedir. Kar oranları genellikle işin zorluğu, bina sınıfı, malzeme niteliği, proje süresi, sermaye ihtiyacı, satış süresi, proje getirisi, geri dönüş süreleri, proje büyüklüğü, yapı maliyeti, yıllık enflasyon göz önünde bulundurularak düzenlenir.

Müteahhitlik işleri sözleşmeleri genellikle 3-5 yıllık süreler için düzenlenir. Normal bir yapım işi 3 yıldan kısa süreli sözleşmelendirilmemelidir. Müteahhitlik Yapım işleri projelendirme, ruhsat , finansman bulma, ihale ve ön hazırlık süreci minimum 6 ay sürmektedir. Yapım ve teslim süresi 2 ila 3 yıl arasındadır. Proje boyutuna göre bu süre değişebilmekle birlikte bu süreleri aşan projelerde proje etaplara bölünmelidir. Proje satış süreci projelendirme itibari ile 3 ila 8 yıl arasında değişmektedir. Garanti süresi genellikle 10 ila 20 yıl aralığındadır. Finansman modeli bu süreler gözetilerek hesaplanmalıdır.

Müteahhitlik Sermayesi

Müteahhitlik sermaye bulma ve yönetme sanatıdır diyebiliriz. Bir yapım projesi sermaye şartları sağlanmadan başlanmamalıdır. Bu sermayenin büyüklüğü projenin boyutuna, süresine, niteliğine göre değişmektedir.

Müteahhitler işlerini kendi öz sermayeleriyle yapabileceği gibi genellikle dışarıdan kaynak bulmayı tercih etmektedirler. Müteahhitlik Sermayesi; iş verenden, proje ortaklarından, proje satışlarından, fonlardan, devlet kurumlarından, bankalardan kredi karşılığı, teminat karşılığı sermaye temin edilebilir.

Müteahhitlik Kredisi

Müteahhitlik Kredisi, inşaat kredisi, kentsel dönüşüm kredisi adı altında bankaların çeşitli kredi imkanları bulunmaktadır. Müteahhitlik sözleşmesi karşılığı hemen hemen her banka kredi vermektedir.

Müteahhit ile ilgili merak edilenler

İnternet araştırmalarına bakıldığında Müteahhitle ilgili; müteahhit maaşları, müteahhit olmak, müteahhit ne yapar, müteahhit ingilizce, müteahhit tdk, müteahhit sorumluluğu, müteahhit sözleşmesi, müteahhit belgesi aramalarına yoğun ilgi olduğu görülmektedir. Yazımızda Müteahhit ile ilgili merak edilen konularla ilgili bilgiler paylaşmaya çalıştık.

Merak ettiğiniz konularla ilgili sorularını bize paylaşmanızı bekliyoruz. Yorum yapmanız dileğiyle.

Etiketler

İlgili Makaleler

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı