Şantiye

Şantiye Mobilizasyon Planlaması

Mobilizasyon Planlaması

Şantiye’nin ilk kurulumunda mobilizasyon alanlarının planlaması yapılmalıdır. İnşaatlar mobilizasyon planlaması ile başlar.

Planlamada basitlik, minimum maliyet, kullanabilirlik ve optimum kapasite dikkate alınarak çalışılmalıdır. Rezerv alanlar bırakılmalıdır. Her inşaat alanında küçükte olsa bir mobilizasyon alanı kurulur.

Mobilizasyon alanları Proje Müdürü ve Şantiye şefi tarafından planlanmalıdır.

Mobilizasyon planlaması aşamasında mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, harita ve ölçme sorumlusu, ambar sorumlusu, makine ikmal sorumlusu, idari işler, isg uzmanı görüşü alınmalıdır.

Mobilizasyon planlaması bir proje yönetim aşamasıdır.

Mobilizasyon alanlarının işletilmesi ve yönetiminden genellikle idari işler, ve isg departmanı yöneticileri sorumludur, Şantiye şefi ve proje müdürüne raporlama yaparlar. Mobilizasyon alanları isg şartlarına uymalı ve bu alanlar çalışanlar ve şantiye dışındakiler açısından risk teşkil etmeyecek şekilde kurulmalıdır.

Şatiye Rölevesi

Röleve içeriği ;

 • İnşaat ve parsel sınırları, mevcut parsel çit ve duvarları,
 • Mevcut Yapı, İnşaatı yapılacak yapılar için Yapım ve yıkım alanları,
 • Kalıcı ve Geçici Yollar, mevcut ve kazı kotları belirlenmelidir, kazı derinliklerine göre şev mesafeleri ve çalışma payları tespit edilmelidir.
 • Mevcut alt yapılar tespit edilmeli (baca, direk, havai hatlar, rögar, boru hatları), gerekli yer değişiklikleri resmi idareler ile görüşülmelidir. ( elektirik, su, gaz, telekom, foseptik vs. )

Şatiye Büyüklüğünün Tespiti ve Kapasite Tayini

 • Ortalama Çalışacak İşçi Sayısının tespiti,
 • Bölgedeki iş gücünün tespi
 • Geri dolgu için Stoklanacak Kazı Hacminin tespiti,
 • Kule vinç sayısı ve alanlarının belirlenmelidir
 • En yakın Hazır Beton Tesisinin tespiti, (Gerekli ise hazır beton tesisi kurulacak alan ve kapasite, stok sahasının planlanması)
 • Yemek tedariği için Mutfak, Kiler, Yemekhane, Kantin, Market kapasitelerinin tayini,
 • Yatakhane, Duş, Lokal Alanları için kapasite tayini,
 • Kapalı ve Açık Stok alanı ihtiyacının belirlenmesi,
 • Revir Binası
 • Kantar için tonaj ve yer tespiti,
 • Hurda Ayrıştırma ve Stok Alanı
 • Şantiye yönetimi, idari işler, ambar, söför ve alt yüklenici için ofis, konteyner alanlarının belirlenmesi ve kapasite tespiti,
 • Güvenlik Kulübesi, giriş çıkış kapılarının belirlenmesi,
 • Pano Odası, Santral ve it odası, Jenaratör, Trafo, Lpg Tankı, Kazan, Yakıt Tankı, Kullanım ve İçme Suyu tankları, Hidrofor, Su Kuyusu, Foseptik, Çöp Konteynerı, Kimyasal ve Biyolojik Atık deposu için uygun alanların planlaması,
 • Bakım Onarım Atölyesi ve Araç parkı için kapasite tayini
 • Otopark Alanının Belirlenmesi (Ziyaretçi, Şantiye Araçları, Kamp Otoparkı)
 • Şantiye yapım alanlarına Tali ve Ana panoların yerleşimi, su hattının belirlenmesi,
 • Yangınla Mücadele Planı oluşturulmalıdır,
 • Hava izleme istasyonu kurulmalıdır.

Çevre Düzenlemesi ve Yollar

 • Şantiye Çiti (Duvarlarının Belirlenmesi) tipinin ve yapılacak bölgenin tespiti
 • Geçici ve Kalıcı yolların düzenlenmesi, Yollar yeterli manevra, park alanları ve malzeme indirme bindirmeye uygun genişlikte düzenlenmesi, yolların eğimi mümkün olduğunca az ve dolambaçsız olacak şekilde planlanmalıdır.
 • Yollar aydınlatılmalıdır
 • Hakim rüzgar yönü, ses ölçümleri ve çalışma izinleri öğrenilmelidir.
 • Gün ışığı alımı, nem ve havalandırma imkanlarına dikkat edilmelidir. Kapalı alanlar çalışanların psikolojisine olumsuz etki yapmaktadır.
 • İşin süresi itibari ile hangi mevsim şartlarında, kaç yıl süre ile kullanılacağı,
 • Aydınlatma, Gözetleme, Kamera ve Güvenlik için Kule Yerleri
 • Peyzaj ve Ağaçlandırma
 • Yağmur suları için drenaj sistemi, pompa istasyonu
 • Mangal ve Organizasyon Alanı
 • Spor ve Dinlenme Alanı,
 • Sigara içme noktaları,
 • Bekçi Köpeği Kulübesi,
 • Otobüs durakları, işçi toplanma alanları, ring servis güzargahı, park ve indirme alanları,
 • Veri hatları, Wifi vericileri, baz istasyonlarının kapasitesi, Network planı, telsiz kuleleri, uydu sistemi imkanları değerlendirilmeli ve planlanmalıdır.

Mobilizasyon Bütçesi

Her şantiyenin bir bütçesi vardır. Şantiye başlamadan tüm paramızı harcamak istemeyiz. Bu anlamda mobilizasyon için ayrılan bütçenin ne kadar olduğu, bu mobilizasyon bedelinin ne kadarının resmi idarelerce karşılanacağı, mobilizasyonun kalıcı mı, yoksa geçicimi olacağı, iş sonunda demonte edilip kullanılıp kullanılmayacağı gibi hususlar bilinmelidir.

Mobilizasyon büyüdükçe demirbaş, işletme ve yapım maliyetleri artacaktır. Fonksiyonellik ön planda tutularak planlama yapılmalıdır. Maliyetleri düşürmek için mevcut ve yapılacak yapı bölümlerinin kullanılabilirliği incelenmelidir. Kısa süreli kullanılabilecek alanlarda mobilizasyon yapılmamalıdır. Alan seçiminde şantiye sonuna kadar, hatta işletme aşamasında da kullanılabilirlik şartı aranmalıdır.

Müteahhit firmalar inşaat maliyetlerini düşürmek için mobilizasyon kurulumunda optimumu yakalamak zorundadır.

Mobilizasyon bedellerinin yüksek olması durumunda sözleşmeler incelenerek, iş verenden ek talepte bulunulabilir. Mobilizasyon tesisleri kalıcı hale dönüştürülerek kontrata dahil edilerek işverenden bedeli talep edilebilir.

Kısa süreli işlerde kiralama veya çevredeki hazır tesislerin kullanılması değerlendirilebilir. Kalıcı yapılar yerine konteyner binalar ile mobilizasyon planlanabilir.

Bütçe hazırlanırken, yapım, söküm, yenileme, bakım, işletme ve amortisman hesaba katılmalıdır.

Lojistik Plan

Planlanan tüm alanlar Mobilizasyon projesi üzerine işlenmelidir.

Yollar kullanım amaçları belirlenmelidir.

İçme ve kullanım suyu, elektrik panolarının yerleri,

Şantiye içerisinde yaya ve malzeme taşıma trafiği için uygun alanlar belirlenmeli ve koruma altına alınarak güzargahlar açık tutulmalıdır.

Çok katlı yapılarda katlara malzeme aktarımı planlanmalı ve çöp tahliye bacaları düzenlenmelidir.

Elektrik, su hatlarının güzargahları gösterilmelidir. Hatlar olası kazılar sırasında zarar görmeyecek ve ekli olmayacak şekilde kalıcı nitelikli yapılmalıdır.

Lojistik planlar güncellenerek tüm şantiye personellerine yayınlanmalıdır.

Bina Mahal Planları

Mobilizasyonda kullanılan binalar amacına yönelik projelendirilmelidir. İşletme talimatnameleri oluşturulmalıdır.

Her binanın kullanım amacı belirlenmelidir, kapasiteye uygun olarak birimlere ait mahal sayıları ve ölçüleri planlanmalıdır.

Binaların yalıtım gereksinimleri, kar yükleri, statik yükleri belirlenmelidir. Temel ihtiyacı, zemin kaplamaları kararlaştırılmıştır. Özellikle ambar binaları büyük olup gerekliliğe göre optimize edilmez ise yüksek maliyetler oluşturabilir.

Binaların planlanmasında Statikerler, İnşaatçılar, Mimarlar, İlgili Bölüm yöneticileri, Mekanik, Elektirik, It, Yangın uzmanı, Isg birimleri ve İş yeri hekiminden görüş alınmalıdır.

Geçici binaların yapım şartlarına yönelik ilgili yerel kurumlardan izin alınması gerekebilir.

Her ne kadar binalar geçici olsa dahil insan kullanacağı gözetilmeli ve yeterli güvenilirlikte yapılmalıdır. Derme çatma yapılardan kaçınılmalıdır.

Şantiye Mobilizasyon’u Binaları ve Bölümleri

 • Yönetim Binaları
  • Satış Ofisi
  • Proje Yönetimi Binası : Proje Yönetimi – Teknik Ofis – Dizayn Ofis – Toplantı Odaları – Sekreterya – Santral – Server Odası – Arşiv – Fotokopi – Plotter – WC – Çay Ocakları ve Temizlik Odaları – Avukat & Danışman Odaları
  • Yapım Grubu Binası : Yapım Grubu – İSG – Kalite Kontrol – Harita Ölçme – Altyapı – Mekanik – Elektrik – IT – LET – Toplantı Odaları – Fotokopi – WC – Çay Ocakları ve Temizlik Odaları
  • Müşavir – İş Veren Personeli Binası
  • İdari işler – Satınalma – Ambar – Muhasebe – Personel Birimi – Güvenlik Amiri odası – Şoför Odası – Puantör Odası
  • Revir Binası
  • Araç Parkı – Misafir Araç Parkı
  • Güvenlik Binası – Şantiye Girişi
  • Mescit
 • Yemekhane ve Mutfak
  • Yemekhane : İşçi, Teknik Personel, Alt yüklenici, Kamp
  • Çay Ocakları ve Temizlik Odaları
  • Mutfak – Kiler – Soğuk Hava Deposu
  • Bulaşıkhane
 • Kamp Binaları
  • Duşlar
  • Yatakhane
  • Lojman
  • Lokal
  • Hizmetli Binası
  • Servis & Otobüs İndirme Alanı – Ulaştırma Merkezi
  • Spor Sahaları
  • Yemekhane
  • Market – Büfe – Cafeterya
  • Mangal Alanı
  • Çamaşırhane
  • Teknik Merkez
  • Çöp Alanı
  • Otopark
 • Alt Yüklenici Binaları
  •  Ofisler
  • Ambarlar
  • Araç Parkı
  • Makine Parkı
 • Şantiye İçi Tesisler
  • WC
  • Kullanım Suyu Depoları
  • Sebil – İçme Suyu Depoları
  • Tali Elektrik Panoları
  • Jenaratör
  • Mescit
  • Sigara içme alanları
  • Aydınlatma Kuleleri
  • Çöp Atma Bacası
  • Çöp Konteynırı ve Çöp Toplama Alanı
 • Teknik Binalar
  • Pompa Odası
  • Kazan Dairesi
  • Klima Merkezi
  • Trafo – Pano
  • Jeneratör – Yakıt Tankı – Susturucu Odası
  • Ups Odası
  • Santral – It Odası
  • Uydu Merkezi – Baz İstasyonu (mobil veya sabit) – Access Pointer Kuleleri
  • Kuyu – Su deposu
  • Foseptik Kuyusu
 • Ambarlar
  • Ambar Yönetim Binası
  • Kantar
  • Kapalı Ambarlar – Raflı veya Açık İstif
  • Açık Ambarlar
  • Yarı Kapalı Ambarlar
  • İzole Ambarlar (Boya stoklama)
  • Kimyasal Depolama Ambarları
 • Stok Sahaları & Silolar
  • Açık Stok Sahaları
  • Silolar – Çimento, Mıcır, Kum
 • Atölye ve Kademe Binası
  • Yedek Parça Deposu
  • Yakıt ve Yağ Deposu – Yakıt pompası
  • Araç Bakım ve Kaynak Atölyesi
  • Makine Park Alanı
  • Operatör Odası
 • Santiye Tesisleri
  • Hazır Beton Tesisi
  • Kırma Eleme Tesisi
  • Asfalt Tesisi
 • Hurda ve Atık Yönetimi
  • Kimyasal Atık Alanı
  • Biyolojik Atık Alanı
  • Hurda Stok Alanı
  • Hurda Ayrıştırma Alanı

Yazımızı beğendiyseniz Şantiye Nedir yazımızı da beğenebilirsiniz.

Etiketler

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu
Kapalı

Mail Grubuna Katıl
Join Newslater

Mail grubumuza başarı ile eklendiniz. You have successfully subscribed to the newsletter

Hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin. There was an error while trying to send your request. Please try again.

İnşaat Şantiye Yapı ve Proje, bu formda verdiğiniz bilgileri sizinle iletişim kurmak, güncellemeler ve pazarlama sağlamak için kullanacaktır. - We will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.